سرویس ها

Home  >>  سرویس ها

خدمات ما در حوزه ایمنی یکپارچه عملکردی:

ایمنی عملکردی (Functional safety) به شناسایی پيشامدهای ناشی از خرابی ها و واماندگی های خاص با عواقب جبران ناپذیر توجه دارد و تلاش می کند شرایطی را برای حالت های محتمل پيشامدها بنا نماید که عواقب کمتری داشته باشد. در طی این فرایند، تجهیزاتی که خرابی آنها با حالت های محتملی از پيشامد مرتبط است شناسایی شده و با توجه به سهم هر یک از تجهیزات در پيشامدهای مورد بررسی، تلاش می شود راهکارهایی با درجه ای از ایمنی یکپارچه (Safety-Integrity Level) ارائه شود. همچنین ارزیابی کمی و کیفی طراحی، مدیریتی و نگهداری به منظور تعیین درجه SIL و تطابق آن با سطح مورد انتظار میسر است.

تطابق با استانداردهای IEC61508 و IEC61511 یک رویه عمومی در این حوزه است و امری ضروری در پاسخ به نیازمندی های ایمنی عملکردی در بسیاری از فرآیندها می باشد. تدارک سرویس های مهندسی ایمنی عملکردی در چرخه عمر ایمنی فرایندهای صنعتی حوزه کاری مورد توجه ماست و عناوین سرویس های قابل ارائه به شرح زیر می باشد:

 • مطالعه پيشامدهای فرآیندی (Process Hazard):

ارزیابی پيشامدهای فرآیندی شامل:

 1. PHA: Process Hazard Analysis
 2. HAZOP: HAZard and OPerability study
 3. HAZAN: HAZard Analysis
 4. CHAZOP: Control HAZard and OPerability Study

کارشناسان حرفه ای ما در حوزه ارزیابی پيشامدهای فرآیندی دارای گواهینامه و صلاحیت و تجربیات حرفه ای در اجرای HAZOP ، HAZAN و CHAZOP می باشند.

 • ارزیابی ایمنی عملکردی (Function Safety Assessments):

بررسی ایمنی عملکردی برای مجموعه های فرایندی مستقل به منظور ارزیابی و قضاوت در باره درجه ایمنی عملکردی یکپارچه (Functional Safety Integrity) با توجه به سیستم های اندازه گیری و ابزار دقیق ایمنی مطابث با استاندارد IEC61511.

 • الزامات مشخصات و نیازمندی های ایمنی عملکردی (Safety Requirements Specification):

تهیه طرح مفهومی و تفصیلی مشخصات و نیازمندی های ایمنی عملکردی بر مبنای قالب های تجربه شده مبتنی بر الزامات استاندارد IEC61511.

 • ارزیابی کمّی ریسک (Quantitative Risk Assessment):

ارزیابی و برآورد کمی ریسک بر اساس IRPA (Individual Risk Per Annum) و PLL (Potential Loss of Life) و انجام تحلیل های هزینه – سود برای بررسی سیستم های حفاظت یک پارچه

 • تعیین درجه ­ی ایمنی یکپارچه SIL (Safety-Integrity Level)

درجه­ ی ایمنی یکپارچه یکی از مفاهیم اساسی در استاندارد های IEC61508 و IECE61511 می باشد. مميزى‌ و صحت سنجی مطالعه میدانی و تعیین سطح یا درجه SIL با استفاده از تکنیک های ریسک گراف (Risk Graph)، ریسک ماتریس (Risk Matrix)، تحلیل لایه های حفاظتی LOPA (Layer Of Protection Analysis) و تحلیل درختی عیوبFTA (Fault Tree Analysis) .

مطالعات تعیین سطح SIL  در بررسی های FTA/LOPA مبتنی بر تخصص و جمیع تجارب و داده های قابل توجه حاصل شده از پیشآمد های تجهیزاتی در فرایندهای مطالعه شده می باشد.

 • مميزى‌ و صحت سنجی SIL:

سنجش درستی و صحت و قابلیت های ابزار ها با کارکرد ایمنی SIF (Safety Instrumented Function) بر اساس استانداردهای IEC61508 و IEC61511  به منظور کمی کردن اثرات از کار افتادگی تصادفی سخت افزاری و قیود طراحی معماری سخت افزاری در ایمنی یک پارچه و سیستمانیک فرایندها.

 • طراحی مفهومی سامانه های اندازه گیری و ابزار دقیق ایمنی SIS (Safety Instrumented System):

انتخاب تجهیزات مناسب و طراحی معماری صحیح از الزامات کلیدی در تضمین ایمنی یکپارچه عملکردی و تحقق اهداف با قابلیت اعتماد بالا می باشد. انجام طراحی های مفهومی سیستم های اندازه گیری و ابزار دقیق ایمنی (SIS) و انتخاب تجهیزات مناسب مبنی بر الزامات ایمنی یک پارچه از توانایی های ما می باشد.

 • بهره برداری و نگهداری:

انجام مطالعات مروری و میدانی و ارائه مشاوره برای اطمینان از تضمین الزامات ایمنی عملکردی (FS) در طی دوره بهره برداری و نگهداری.

 • مدیریت و عمر سامانه های ایمنی عملکردی (Functional Safety Lifecycle/Management)

مدیریت و چرخه عمر سامانه های ایمنی عملکردی یکی دیگر از مفاهیم اساسی در استاندارد های IEC61508 و IEC61511 می باشد. مفهوم کلیدی مدیریت و چرخه عمر ایمنی عملکردی نشان دهنده چگونگی، کیفیت پیاده سازی و به کارگیری ایمنی عملکردی و الزامات ایمنی عملکردی در یک طرح است. همکاری و مشاوره و یا تدوین و ایجاد یک پارچه مدیریت و چرخه عمر ایمنی سامانه های عملکردی مطابق با IEC61511 از توانایی های ما می باشد.

 • سیستم های قدیمی و موجود:

یکی از مشکلات بسیاری از مشتریان، شناسایی نیازمندی های ماشين‌ آلات و تجهيزات‌ فرایندی موجود است که دارای سطحی از سیستم اندازه گیری و ابزار دقیق ایمنی می باشد اما مطابق با IEC61511 طراحی نشده اند. بررسی سیستم های موجود و شناسایی امکان ارتقای آن مطابق با روح استانداردIEC61511 از جمله ماموریت های ماست. تجربیات قابل توجه ما در این زمینه پشتوانه ارائه راهکارهای عملیاتی و همچنین ارزیابی کمی و کیفی مطابق با سطح SIL مورد انتظار است.

 • استفاده از داده ها و تجربیات قبلی:

از جمله الزامات استانداردIEC61511 برای ابزار هایی با کارکرد ایمنی SIF (Safety Instrumented Function)، سنجش صحت کارکرد بر اساس الزامات IEC61508 و یا استفاده از داده ها و تجربیات قبلی است. بسیاری از تجهیزات فرایندی از ابزارهایی استفاده می کنند که به طور مشترک در فرایندهای کنترلی و ایمنی به کار گرفته شداند و اپراتورها در استفاده از آنها تجربیات ارزشمندی دارند و به کارکرد آن ها اعتماد دارند. در این شرایط استفاده از داده ها و تجربیات قبلی گزینه مناسبتری نسبت به تعویض تجهیزات براساس الزامات IEC61508 می باشد. تحلیل تجربیات قبلی و انجام پردازش داده های المان های حسگر گوناگون، کنترل کننده ها و شیرهای برقی، عملگرها، رله ها و المان های تابلوهای برقی و سایر خطاهای بوجود آمده در طی کارکرد مورد توجه ما می باشد. نیاز کلیدی برای استفاده از داده ها و تجربیات قبلی، ضبط و جمع آوری و سپس پردازش آن ها است که در صورت نیاز، ما می توانیم در طراحی فرایند و پیاده سازی آن شما را یاری نماییم.

 • ارزیابی اثبات صحت عملکرد (Proof Test):

ارزیابی اثبات صحت کارکرد سامانه های ایمنی عملکردی یکی از الزامات اصلی برای تضمین FS در طول دوره بهره برداری می باشد. طراحی و تدوین فرایند اجرایی ارزیابی اثبات صحت عملکرد برای تجهیزات و فرایندهای شما شامل دستورالعمل های تفصیلی ارزیابی و فاکتورهایی مانند تناوب ارزیابی ها، متدولوژی ارزیابی ها و روش های گزارش گیری می باشد.